Actualidad Noticias Silvia Borso: "Després de fer seu el Codi d´Exemplaritat del CSD, el compromís de la FVCV amb un comportament ètic, responsable, transparent i exemplar ix reforçat"

Silvia Borso: "Després de fer seu el Codi d´Exemplaritat del CSD, el compromís de la FVCV amb un comportament ètic, responsable, transparent i exemplar ix reforçat"

Entrevistes

02 set. 2020
FVCV
FVCV
València

El Codi per a l'Exemplaritat i la Transparència en la Gestió de l'Esport del Consell Superior d'Esports, té com a objectiu crear dinàmiques de col·laboració i diàleg constructiu, basat en l'honestedat, la resolució amistosa dels conflictes i el respecte mutu entre els diferents actors del món de l'esport espanyol.

A més, el codi, persegueix que aquest clima de col·laboració i respecte siga percebut per la societat com a ensenya de l'esport, de manera que els seus directius i gestors constituïsquen exemples inspiradors per a la societat. Els valors positius de l'esport i el seu caràcter pedagògic com a referent social han d'estendre's a directius i gestors, com a exemples de col·laboració institucional, així com d'integritat, responsabilitat i resiliència en uns moments especialment difícils per a la societat.

La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana ha volgut adherir-se a aquest document, com a entitat compromesa amb els valors que el mateix recull. Silvia Borso, advocada i Vocal de la Junta de la FVCV, ens compta més sobre la importància d'acollir-se a aquest Codi.

 

Quina és l'aposta de la FVCV en adherir-se a Codi de Conducta per a l'Exemplaritat i la Transparència en la Gestió de l'Esport promogut pel CSD?

Com a entitat compromesa amb el desenvolupament i promoció dels valors i comportaments positius que es generen en la pràctica esportiva, la FVCV aposta per qualsevol sistema que servisca d'element catalitzador per a aconseguir la seua eficàcia. El solo fet que es generen no sempre significa que es posen en pràctica automàticament, resultant necessari per a això que s'establisquen pautes de participació i de relació social d'obligat compliment per als diferents actors del món de l'esport.

 

Acollits al Codi de Conducta per què creieu que era necessari?

L'adhesió a aquest nou Codi de Conducta promogut pel CSD era una oportunitat per a implementar el CBG de la FVCV mitjançant la integració entre les seues normes dels set pilars ètics que el componen. Amb això s'aconsegueix no sols potenciar actituds i valors positius entre els estaments participants en el món de l'esport, sinó també generar dinàmiques de col·laboració institucional.

 

Confiança, integritat, diàleg, amistat, respecte, transparència i exemplaritat són els set pilars dels quals es compon aquest Codi de Conducta, creus que són realment assolibles?

Absolutament sí. La societat actual està desitjosa d'aconseguir un estat de convivència ideal regit per criteris ètics unànimes que bé poden englobar-se en els set pilars promulgats per aquest Codi de Conducta.

 

El CSD ho fa extensible a tots els esports, específicament en vela, com creus que afectarà aquest Codi?

La vela és per excel·lència una de les disciplines esportives en les quals s'aprecia en gran manera l'ètica esportiva. Aquest Codi recorda a tot el que participa en aquest esport (entitats, clubs, associacions, esportistes, tècnics, directius i gestors) que és un referent social i que com a tal es veu afectat per una major responsabilitat en l'aplicació dels valors que es desenvolupen amb la seua pràctica, perquè les seues conductes es veuran reflectides en qualsevol altre àmbit social o personal quotidià.

 

Realment aquest Codi, se cenyeix al que són els valors de l'esport en si, és a dir que haurien de vindre implícits en l'esport podrem percebre la diferència abans i després de la inclusió d'aquest Codi d'Exemplaritat i Transparència?

Després de fer seu aquest Codi, el compromís de la FVCV amb un comportament ètic, responsable, transparent i exemplar ix reforçat. La diferència entre l'abans i el després en la seua adhesió es percebrà com un propòsit inequívoc d'executar-lo, garantint que les nostres conductes i accions compleixen les expectatives dels altres actors del món de l'esport i de la societat en el seu conjunt.