Formación Solicitud y Renovación de titulaciones

Sol·licitud i Renovació de titulacions

Com realitzar tots els tràmits per a la sol·licitud i renovació de titulacions: tarifes i documentació

SOL·LICITUD ANUAL DE TÍTOLS DE TÈCNIC ESPORTIU

 

La petició de títols es realitzarà, una vegada a l'any (en els mesos d'octubre-novembre), a través de la Federació que serà l'encarregada de traslladar les peticions a Cheste.

En el cas de sol·licitar el títol per a les dues modalitats: FIX i LLIURE, s'emplenaran dues vegades les sol·licituds i es pagarà 2 vegades el 046.

 

Seguiu les següents instruccions:

1- Cheste indica que només es tramitaran aquelles peticions que es realitzen correctament i que incloguen tots els documents (encara que ja els hàgeu enviats en algun moment els heu de tornar-los a adjuntar)

 

2- Les sol·licituds es poden enviar durant tot l'any però solo es tramitaran una vegada, entre els mesos d'octubre-novembre

 

3- Les sol·licituds s'enviaran al correu formacion@somvela.com indicant en assumpte: sol·licitud de títol i el vostre nom complet.

 

Documents a enviar:

***SI SE SOL·LICITA EL TITULE PER A les DUES MODALITATS FIX I LLIURE S'EMPLENARAN I PAGARAN DUES VEGADES LA SOL·LICITUD I LES TAXES***

 

1. 046 emplenat i justificant del pagament: Taxes degudament emplenades i pagades (model 046). Si se sol·licita el títol de les dues modalitats es pagarà dues vegades. En qualsevol dels casos, s'hauran d'enviar dos documents: el 046 emplenat i el justificant del pagament de cada modalitat:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=titulos

 

2. Sol·licitud del títol (segons el cas): EN MODALITAT S'INDICARÀ VELA I LA MODALITAT: FIX O LLIURE (una per sol·licitud). Si se sol·liciten títols de les dues modalitats s'emplenaran 2 sol·licituds.

a. Per a TÈCNIC ESPORTIU: https://www.fpcheste.com/joomla/images/solicitud_de_t_d.pdf

b. Per a TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR 

https://www.fpcheste.com/joomla/images/solicitud_de_titulo_tecnico_deportivo__superior.pdf

 

3. Fotocòpia nítida del DNI (a dues cares). 

 

4. En el seu cas, justificant d'exempció o bonificació de pagament (fotocòpia del carnet de família nombrosa general o especial,…)

 

Aquesta documentació s'entregarà a Cheste i es farà arribar al sol·licitant un justificant amb registre d'entrada.

Una vegada estiga disponible el Títol es rebrà en el domicili indicat en la sol·licitud, una carta indicant que està disponible aquest Títol en la Secretaria de Cheste. Una vegada entregada la documentació de l'alumne a Cheste, la FVCV no serà responsable del temps de tramitació d'aquests Títols per part de Cheste.

 

*    *    *    *    *

 

ALTRES TITULACIONS​ - TARIFES

  • Tècnics regata (OFICIALS I JUTGES) 

Federats: 10€

NO Federats: 70€

 

  • Autorització Federativa  

Federats: 60€

Convalidació amb “Llicència Navegació”; 75€

 

  • Tècnics de formació (INSTRUCTORS): ja no és necessària la renovació del carnet de monitor o instructor

Amb motiu de la Resolució de 13-12-11 del Consell Superior d'Esports, fins al 27 de desembre de 2021 es pot realitzar el tràmit d'homologació de la titulació de tècnic. 

A continuació s'indica l'enllaç de la nostra pàgina web on trobarà tota la informació corresponent a l'homologació, convalidació i equivalència de les titulacions federatives obtingudes abans de juliol de 1999 i les del Període Transitori - ACÍ

 

RENOVACIÓ TITULACIONS per a realitzar la renovació de titulacions que haurà d'enviar-se via mail a formacion@somvela.com:

  1. Fotografia grandària carnet digitalitzada
  2. Fotocòpia del DNI
  3. Indicar adreça completa per a l'enviament del carnet i telèfon de contacte
  4. En cas de renovació d'Autorització Federativa serà necessari presentar un Certificat mèdic que acredite que reuneix les condicions psicofísiques per a l'obtenció dels títols de navegació exigit per l'article 15 de l'Ordre de 17 de juny de 1997.
  5. Justificant de pagament de la renovació: (realitzant una transferència al compte de la Federació de Vela Comunitat Valenciana: Banc Sabadell ES84 0081 0297 1800 0149 4350, amb el concepte: “renovació titulació (tipus de titulació) de (nom del alumn@)”